Phòng tài nguyên môi trường huyện Hóc Môn

Thông tin chi tiết về Phòng tài nguyên và môi trường Huyện Hóc Môn

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Hóc Môn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển); đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phòng tài nguyên và môi trường Huyện Hóc Môn - Theo Google Maps
Phòng tài nguyên và môi trường Huyện Hóc Môn – Theo Google Maps

Địa chỉ, thời gian hoạt động, số điện thoại liên hệ của Phòng tài nguyên và môi trường Huyện Hóc Môn

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Huyện Hóc Môn có mã số thuế 0307213858, do ông Dương Văn Phúc làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 26/02/2009.

Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn

Ngày bắt đầu hoạt động: 01/03/2009

Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là “Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp”, do Chi cục Thuế khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn quản lý.

Địa chỉ: 1 Lý Nam Đế, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc buổi sáng.

Điện thoại liên hệ: 02837103105

Trang thông tin điện tử: https://phongtainguyenmoitruong.hocmon.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn

Nhiệm vụ của Phòng tài nguyên và Môi trường Huyện Hóc Môn

Căn cứ theo thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

 1. Trình Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.
 2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã .
 3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, phường, thị trấn (sau đây  gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.
 5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.
 6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (nếu có).
 7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.
  Khánh thành ủy ban nhân dân, phòng tài nguyên và môi trường Huyện Hóc Môn
  Khánh thành ủy ban nhân dân, phòng tài nguyên và môi trường Huyện Hóc Môn

Quyền hạn của Phòng tài nguyên và Môi trường Huyện Hóc Môn

 1. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.
 2. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
 5. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.
 6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.
 7. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 8. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 9. Tổ chức thực hiện các dịch công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
  Phòng tài nguyên và môi trường Hóc Môn - nơi hỗ trợ thủ tục pháp lý đất đai
  Phòng tài nguyên và môi trường Hóc Môn – nơi hỗ trợ thủ tục pháp lý đất đai

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Hóc Môn có Trưởng phòng và 3 Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường làm công tác quản lý trên địa bàn huyện được bố trí phù hợp với nhiệm vụ được giao; số lượng biên chế của phòng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn
Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn

Bài viết đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Phòng tài nguyên và môi trường Huyện Hóc Môn. Nếu bạn có nhu cầu thắc mắc về các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai ở Hóc Môn vui lòng gọi số 0966888675 – Bất Động Sản Hoàng Việt để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

Bài viết liên quan

0966888675
Nhắn tin Zalo
Gọi điện ngay